متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 3

1-2-           اظهار مسئله………………………………………………………………………………… 4

1-3-………………………………………………………………………… ضرورت و اهمیت پژوهش.. 6

1-4-                   اهداف پژوهش……………………………………………………………………….. 8

1-5- چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………. 9

1-6-                   سوالات پژوهش……………………………………………………………………… 17

1-7-…………………………………………………………………………………. فرضیه های پژوهش.. 17

1-8-…………………………………………… جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش.. 18

1-9-               متغیرهای پژوهش…………………… Error! Bookmark not defined. 18

1-10-                                                         تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش            19

1-10-1- تعریف مفهومی……………………………………………………………………….. 19

1-10-2- تعریف عملیاتی……………………………………………………………………… 21

1-11-……………………………………………………………………………………….. قلمرو پژوهش.. 22

1-12-                ساختار پژوهش…………………………………………………………………… 22

فصل دوم:  ادبیات  نظری و پیشینه پژوهش

2-1-       مقدمه……………………………………………………………………………………………… 25

بخش اول- مبانی نظری بازاریابی………………………………………………………. 26

2-1-1-………………………………………………………………………….. مدیریت بازاریابی.. 26

2-1-2-سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها…………. 29

2-1-3-بازاریابی ارتباط مند……………………………………………………………….. 31

2-1-4-همپوشی بازاریابی ارتباط مند و مدیریت ارتباط با مشتری  34

2-1-5-ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………….. 37

2-1-6-تحول ارتباطات منسجم بازاریابی…………………………………………. 39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-7-حرکت به سوی ارتباطات منسجم………………………………………………… 40

2-1-8-سیستم اطلاعات بازاریابی…………………………………………………………. 41

2-1-9-سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری…… 43

2-1-10-حقیقات بازار……………………………………………………………………………… 46

بخش دوم- مبانی نظری بانکداری جدید……………………………………………… 48

2-2-1……………………………………………… تاریخچه پول و بانکداری در دنیا.. 48

2-2-2                                تاریخچه بانکداری در ایران………………………… 50

2-2-3-بانکداری جدید…………………………………………………………………………….. 53

2-2-4-تکامل خدمات بانکی و آغاز بانکداری الکترونیکی……………. 56

2-2-5-تعریف بانکداری الکترونیکی………………………………………………….. 58

2-2-6-مزایای بانکداری الکترونیکی………………………………………………… 59

2-2-7-شبکه های بانکداری الکترونیکی……………………………………………. 62

2-2-8-انواع بانکداری الکترونیکی………………………………………………….. 65

2-2-9-سطوح مختلف بانکداری الکترونیکی………………………………….. 68

2-2-10-کانالهای بانکداری الکترونیکی………………………………………….. 70

2-2-11-ماشین خود پرداز (ATM)………………………………………………………… 73

2-2-12-ماشین های نقطه فروش EFT POS……………………………………………… 74

2-2-13-بانکداری تلفنی…………………………………………………………………………. 75

2-2-14-بانکداری اینترنتی………………………………………………………………….. 76

2-2-15-بانکداری موبایلی…………………………………………………………………….. 79

2-2-16-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی………. 82

بخش سوم- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………… 87

2-3-1- تحقیقات خارجی:………………………………………………………………………… 87

2-3-2- تحقیقات داخلی:………………………………………………………………………… 89

بخش چهارم- جمع بندی فصل و ارائه مدل…………………………………………. 92

فصل سوم:  روش شناسی پژوهش

3-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 94

3-2-               روش پژوهش……………………………………………………………………………… 95

3-3-   فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………. 95

3-4-                                           روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………. 96

3-5-                                   اعتبار و روایی  ابزار پژوهش……………………. 96

3-6-                      مقیاس اندازه گیری…………………………………………………….. 98

3-7-   جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………. 99

3-8-                                              روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات……….. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 102

4-2-               آمار توصیفی………………………………………………………………………. 103

4-2-1- جنسیت……………………………………………………………………………………….. 103

4-2-2- سن……………………………………………………………………………………………… 104

4-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………. 105

4-2-4- تحصیلات…………………………………………………………………………………….. 106

4-2-5-…………….. سابقه بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی.. 107

4-2-6-………………………………………………………………… متوسط درآمد ماهیانه.. 108

4-2-7- شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش………………………………. 109

4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………….. 110

4-3-1- آزمون کلموگروف-اسمیرنوف……………………………………………….. 110

4-3-2-……………………………………………………………… آزمون همبستگی پیرسون.. 112

4-3-3-………………………………………………………………….. برازش مدل رگرسیونی.. 113

4-3-4- آزمون فریدمن……………………………………………………………………….. 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 123

5-2-……………………………………………………………………………………….. فرآیند پژوهش.. 123

5-3-……………………………………………………………………………………………. نتیجه گیری.. 124

5-3-1-…………………………………………………….. نتیجه گیری از فرضیه اصلی.. 124

5-3-2-                                    نتیجه گیری از فرضیه های فرعی………. 125

5-3-3-…………………………………………………………………………. یافته های جانبی.. 128

5-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………… 128

5-4-1-……………………………………….. پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش.. 128

5-4-2-                                   پیشنهادات برای پژوهشگران آتی………. 129

5-5- موانع و محدودیت های پژوهش………………………………………………….. 130

مـنابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 131

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 132

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………….. 134

ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………. 136

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….. 154

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                               صفحه

جدول 2-1: دوره های تکامل بانکداری و ویژگیهای آنها………….. 57

جدول 2-2: مزایای بانکداری الکترونیکی از جنبه های مختلف.. 61

جدول 2-3: مزایای ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیکی……… 64

جدول 2-4: سطوح مختلف بانکداری اینترنتی و خدمات آنها……… 70

جدول شماره 2-5: موارد بهره گیری اینترنت…………………………………….. 77

جدول شماره 2-6: انواع خدمات بانکداری موبایلی……………………… 81

جدول 3-1: آلفای کرونباخ……………………………………………………………………. 98

جدول 3-2: مقیاس اندازه گیری…………………………………………………………… 99

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی ها………… 103

جدول 4-2 : فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی ها…………….. 104

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها 105

جدول 4-4 : فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات آزمودنی ها……. 106

جدول 4-5 : فراوانی و درصد فراوانی سابقه بهره گیری آزمودنی ها از خدمات بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………….. 107

جدول 4-6 : فراوانی و درصد فراوانی متوسط درآمد ماهیانه آزمودنی ها         108

جدول 4-7: شاخص های توصیفی مولفه های پژوهش………………………….. 109

جدول 4-8: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف………………………………. 111

جدول 4-9 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون…………………………………… 112

جدول 4-10 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین اعتماد و سیستم بانکداری جدید        113

جدول 4-11 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین تضمین و سیستم جدید بانکداری           115

جدول 4-12 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین تعهد و سیستم جدید بانکداری 116

جدول 4-13 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم جدید بانکداری……………………………………………………………………………………….. 118

جدول 4-14 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین بازاریابی و سیستم جدید بانکداری 119

جدول 4-15: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن ابعاد بازاریابی 121

فهرست شکل ها

عنوان                                               صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از مدل نظری تای توی هین، 2006)       15

شکل شماره 2-1- کانالهای تحویل بانک……………………………………………. 72

شکل شماره 2-2- ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی……. 82

شکل شماره 2-3- کانال های بانکداری الکترونیکی……………………… 85

شکل شماره 2-4-  مدل زنجیره ای ارزش دنیل………………………………….. 86

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار 4-1- توزیع جنسیتی……………………………………………………………….. 103

نمودار 4-2- توزیع سنی………………………………………………………………………. 104

نمودار  4-3- توزیع وضعیت تأهل…………………………………………………….. 105

نمودار 4-4- توزیع سطح تحصیلات………………………………………………………. 106

نمودار 4-5-  توزیع سابقه بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی    107

نمودار 4-6- توزیع درآمد ماهیانه………………………………………………… 108

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد