متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-        اعتبار و روایی  ابزار پژوهش

الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:

اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‏گردد. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه های بازاریابی و سیستم های جدید بانکداری در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل خواهد آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردیده می گردد که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

 

ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:

در این پژوهش به مقصود تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردیده می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می کند به کار می‌رود.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ آغاز بایستی واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گیری از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :

تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J

واریانس زیر آزمون  Jام Sj2 =

واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس به مقصود اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گیری از نرم‌افزار
18 SPSS انجام گردیده می باشد.

بدین مقصود یک نمونه اولیه شامل 25 عدد از پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردیده گردید و سپس با بهره گیری از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS اندازه ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در جدول 3-1 نشان داده شده می باشد که آلفای کرونباخ تمامی مؤلفه ها بالای 7/0 بدست آمده می باشد و پایایی پرسشنامه تأیید می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد